Ecologie
Ecologie is de wetenschap van levende wezens in relatie tot hun omgeving. Nu is die omgeving erg groot. Het houdt in zowel de niet levende, abiotische omgeving, als de levende, biotische omgeving. In het deel over de eigenschappen van water wordt ingegaan op de abiotische kant van de omgeving. In dit deel gaan we wat dieper in op de relaties die levende wezens, organismen hebben met hun omgeving. Hierbij zijn een aantal niveaus te onderscheiden.
Ten eerste kun je het hebben over een enkel organisme of een groep van verschillende organismen van dezelfde soort. Zo'n groep van dezelfde soort in een bepaald gebied wordt aangeduid met de term: populatie. Vervolgens kun je kijken naar populaties van verschillende soorten die in een bepaald gebied bij en met elkaar leven. Je praat dan over een levensgemeenschap. Als je het geheel van de abiotische omgeving samen met de levensgemeenschap bekijkt, dan praat je over een ecosysteem.
Beide manieren van benaderen, per enkele soort of als groep van soorten wordt verschillend aangeduid. Onderzoek naar een enkele soort wordt autecologie genoemd (aut staat voor enkel of zelf) en onderzoek naar levensgemeenschappen en ecosystemen wordt synecologie genoemd (syn staat voor samen). Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen structuren en processen. Structuren zijn beschrijvingen van de toestand zoals je dat op een bepaald moment kunt aantreffen. Processen zijn de veranderingen die in de tijd in een ecosysteem optreden.

We hebben nu dus vier verschillenden invalshoeken, die we alle vier apart zullen bekijken.